วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จัดทำโดย
นางสาวลัดดาวัลลย์  ร่วมกล้า     นางสาวสรีวรรณ  ศุขเขษม
นางสาวสรียา   ศุขเขษม             นางสางกมลรัตน์   อินสอน
นางสาวพัชรี  ภจันมา


สื่อการเรียนการสอน Instruction Media

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา